Lớp lá | Lớp 1 | Những bạn nhỏ biết nói lời “Xin lỗi” | KCBN | 7T7

On

Những bạn nhỏ biết nhận lỗi Con và mẹ Buổi sáng, Khỉ Mẹ dẫn Khỉ Con đi siêu thị. Khỉ Con nhìn thấy quả đào liền nói: “Mẹ muốn ăn”. Mẹ đáp: “Mẹ không muốn ăn”.Khỉ Con chẳng vui chút nào. Buổi…