Làm sao để tính nhẩm? – Tính nhẩm phép cộng trừ từ 1 chữ số đến 3 chữ số

Làm sao để tính nhẩm? – Tính nhẩm phép cộng trừ từ 1 chữ số đến 3 chữ số – Cách tính nhẩm sẽ phải khác với phép tính toán trên giấy và không dùng công thức phức tạp. Tính nhẩm phải làm ra số đầu ta hiểu được ý nghĩa, rồi cộng trừ hay nhân chia từ số dễ để nhẩm được. – Tóm lại để nhẩm được ta phải hiểu được con số cần nhẩm. – Phân tách số ra hàng trăm chục và đơn vị – Tìm các số tròn trăm chục và đơn vị – Thêm và bớt Đặt số lớn trước, bé sau và đếm lên. Cộng 10 đơn vị một lần. Cộng đơn vị về 10 … Các bạn xem hướng dẫn chi tiết để dễ hiểu nhé. #TínhNhẩm #7T7 #Toán
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *