Kiểm tra tư duy với bốn câu đố IQ

 

Kiểm tra tư duy với bốn câu đố IQ

Nếu 7 = 42, 6 = 30, 5 = 20, trong 30 giây, bạn có đoán được 3=?

Câu 1:


Câu 2:


Câu 3:


Câu 4:


>> Đáp án

Theo Bright Sides


News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *