Hát Ráp Cửu Chương nào! – Hát thuộc ngay – Mời các em cùng Ráp nè.

Hát Rap cửu chương cho dễ thuộc nào. Bạn thử hát ráp xem sao nè. 🙂 Tham khảo thêm đọc thơ bảng cửu chương – https://www.youtube.com/watch?v=DrW9wlgypSE Cùng học với www.cungtien.com nè. Đăng ký kênh Cùng Tiến để cùng tiến bộ nhé. Cảm ơn các em. Lời bài Ráp Cửu Chương: Hai nhân hai là bốn Hai nhân ba là sáu Hai nhân bốn là tám Hai nhân năm thì mười Hai nhân sáu mười hai Hai nhân bảy mười bốn Hai nhân tám mười sáu Hai nhân chín mười tám Hai nhân mười hai mươi Ba nhân ba là chín Ba nhân bốn mười hai Ba nhân năm mười lăm Ba nhân sáu mười tám Ba nhân bảy hai mốt Ba nhân tám hai bốn Ba nhân chín hay bảy Ba nhân mười ba mươi Bốn nhân bốn mười sáu Bốn nhân năm hai mươi Bốn nhân sáu hai bốn Bốn nhân bảy hai tám Bốn nhân tám ba hai Bốn nhân chín ba sáu Bốn nhân mười bốn mươi (Bài của trò chơi chốn tìm kết hợp đếm ngón tay cho số lần chính là cửu chương 5 đấy.) Năm Mười Mười lăm Hai mươi Hai lăm Ba mươi Ba lăm Bốn mươi Bốn lăm Năm mươi Sáu nhân sáu ba sáu Sáu nhân bảy bốn hai Sáu nhân tám bốn tám Sáu nhân chín năm bốn Sáu nhân mười sáu mươi Bảy nhân bảy bốn chín Bảy nhân tám năm sáu Bảy nhân chín sáu ba Bảy nhân mười bảy mươi Tám nhân tám sáu bốn Tám nhân chín bảy hai Tám nhân mười tám mươi Chín nhân chín tám mốt Chín nhân mười chín mươi Ah ha Bảy nhân sáu bao nhiêu? Bảy nhân sáu là sáu nhân bảy Sáu nhân bảy bốn hai. Bốn hai. Tám nhân bảy mấy đây? Tám nhân bảy thì bằng tám nhân năm và tám nhân hai. Bốn mươi với mười sáu thì là năm mươi sáu. Tám nhân bảy năm sáu. Chín nhân tám thì sao? Chín nhân tám là tám nhân chín. Tám nhân chín là tám nhân mười cái rồi bỏ đi tám chứ sao. Tám mươi trừ đi tám thì là bảy hai. Chín nhân tám bảy hai, bảy hai. Oh yeah, oh yeah, dễ như không, bảng cửu chương yeah yeah. #CùngTiến #BảngCửuChương
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *