Thủ thuật làm phép cộng – Cùng học Cùng Tiến

Các em hãy luyện tập thêm những thủ thuật khi làm phép cộng. Chắc chắn các em sẽ thực hiện phép tính được nhanh hơn nhiều, dễ hơn nhiều và sẽ tính nhẩm được mà không phải ghi chép ra giấy nháp để tính.
Chúc các em thành công và yêu môn toán – một môn khoa học thật thú vị.

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *