Bốn câu đố đòi hỏi suy luận nhanh

Trong bốn số 63, 56, 27 và 77, số nào khác biệt nếu không tính đến tính chất chẵn – lẻ?

Câu 1: Số nào khác biệt (không tính số chẵn – số lẻ)?
>> Đáp án 1

Câu 2: Sắp xếp các số và ký hiệu toán học để được phép tính có kết quả là 26.
>> Đáp án 2

Câu 3: Điền số còn thiếu.
>> Đáp án 3

Câu 4: Tạo ra một phép tính đúng từ các số và ký hiệu đã cho.

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *