Yết Kiêu – Lớp 4 – Tuần 9 – Bài 4

Yết Kiêu
a) Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu nói chuyện với cha.
Yết Kiêu: – Con đi giết giặc đây, cha ạ !
Người cha: – Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật, không làm gì được.
Yết Kiêu: – Cha ơi Nước mất thì nhà tan…
Người cha : – Cha hiểu chứ. Con cứ đi đi.
b) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.
Nhà vua : – Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.
Yết Kiêu : – Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.
Nhà vua : – Để làm gì ?
Yết Kiêu: – Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.
Nhà vua : – Ngươi là dân thường mà phi thường. Ai dạy ngươi được như thế ?
Yết Kiêu: – Muôn tâu Bệ hạ, người đó là cha thần.
Nhà vua : – Ai dạy cha ngươi ? –
Yết Kiêu : – Ông của thần.
Nhà vua : – Ai dạy ông ngươi ?
Yết Kiêu : – Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.
Theo LÊ THI
– Yết Kiêu : danh tướng thời Trần, có tài bơi lặn, từng đánh đắm nhiều thuyền chiến của giặc.
– Đại Việt : tên nước ta thời Trần.
– Yết kiến : đến ra mắt người bậc trên.
– Trẫm : tiếng nhà vua tự xưng.
– Phi thường : vượt xa mức bình thường.
#YếtKiêu #Lớp4 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *