Luật Bảo vệ môi trường – Lớp 5 – Tuần 11 – Trang 103

Luật Bảo vệ môi trường

Điều 3, khoản 3

“Hoạt động bảo vệ môi trường” là hoạt động 
giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp ; 
phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường, 
ứng phó sự cố môi trường ; 
khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường ; 
khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên ; 
bảo vệ đa dạng sinh học.

Sự cố – sự việc hoặc hiện tượng bất thường và không hay, 
xảy ra trong một quá trình hoạt động.
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *