Cháy nhà hàng xóm – Lớp 2 – Tuần 34 – Trang 139 – Tiếng Việt 2 tập 2

Cháy nhà hàng xóm Trong làng nọ có nhà bị cháy. Cả làng đổ ra, kẻ thùng, người chậu, ai nấy ra sức tìm cách dập đám cháy. Riêng có một người nhà ở ngay bên cạnh vẫn trùm chăn, bình chân như vại, nghĩ : – Cháy nhà hàng xóm, chẳng việc gì mình phải bận tâm. Nào ngờ, lửa mỗi lúc một to, gió thổi mạnh làm tàn lửa bay tứ tung, bén sang mái nhà ông ta. Lúc bấy giờ người kia mới chồm dậy, cuống cuồng tìm cách dập lửa. Nhưng không kịp nữa rồi. Nhà cửa, của cải của ông ta đã bị ngọn lửa thiêu sạch. TRUYỆN NGỤ NGÔN – Bình chân như vại : ý nói không quan tâm, lo lắng gì. – Tứ tung : tản ra khắp mọi chỗ, mọi nơi. – Bén : (lửa) bắt vào một vật, làm cháy vật đó. – Cuống cuồng : vội vàng, rối rít. #CháyNhàHàngXóm #Lớp2 #TiếngViệt
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *