Thử thách suy luận với bốn câu đố IQ #211227

Trong 15 giây, bạn hãy di chuyển một số để có kết quả đúng.

Câu 1:

>> Đáp án 1

Câu 2: Hình dạng chiếc khoá nào trùng với chìa đã cho?

>> Đáp án 2

Câu 3: Tìm mã số cho ổ khoá theo các dữ kiện sau.

>> Đáp án 3

Câu 4: Duy nhất một chiếc chìa khoá không có cặp. Bạn hãy tìm nó.

>> Đáp án 4

Theo Bright Sides
Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *