Phân biệt tính từ đuôi ‘ing’ và ‘ed’ – Trắc nghiệm

“Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______”. Trong câu trên, bạn sẽ điền “irritating” và “irritated” cho vị trí nào?

Tham khảo thêm:
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *