Thử thách đoán màu sắc

Những câu đố dưới đây là các từ chỉ màu sắc thường gặp. Dựa vào gợi ý, bạn hãy đoán xem đó là từ gì.

Câu 1:

>> Đáp án 1

Câu 2:

>> Đáp án 2

Câu 3:

>> Đáp án 3

Câu 4:

>> Đáp án 4

Câu 5:

>> Đáp án 5
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *