Bài toán về thuyền buồm và quạt gió


Người ta dùng quạt điện được cố định trên thuyền để tạo gió cho một chiếc thuyền buồm nhỏ. Sẽ ra sao nếu cánh buồm nhận được toàn bộ gió từ quạt điện.

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *