Nỗi niềm giữ nước giữ rừng – Lớp 5 – Tuần 10 – Trang 95

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.
Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.
Theo NGUYỄN TUÂN
– Cầm trịch : điều khiển cho mọi việc tiến hành bình thường và nhịp nhàng.
– Canh cánh : lúc nào cũng nghĩ đến, không yên tâm.
#7T7 #NỗiNiềmGiữNướcGiữRừng #Lớp5
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *