Không cần học thuộc vẫn biết bảng cửu chương – Nhẩm cửu chương

Nhẩm cửu chương – Không cần thuộc vẫn biết cửu chương
Mỗi lần cộng thêm với số của bảng cửu chương đó

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20
3-6-9-12-15-18-21-24-27-30
4-8-12-16-20-24-28-32-36-40
5-10-15-20-25-30-35-40-45-50
6-12-18-24-30-36-42-48-54-60
7-14-21-28-35-42-49-56-63-70
8-16-24-32-40-48-56-64-72-80
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90
10-20-30-40-50-60-70-80-90-100

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *