Sư Tử xuất quân – Lớp 2 – Tuần 23 – Trang 46 – Tiếng Việt 2 tập 2

Sư Tử xuất quân Sư Tử bàn chuyện xuất quân Muốn sao cho khắp thần dân trổ tài Nhỏ to, khoẻ yếu muôn loài Ai ai cũng được tuỳ tài lập công : Voi vận tải trên lưng quân bị Vào trận sao cho khoẻ như voi. Công đồn, Gấu phải kịp thời, Cáo nhiều mưu kế tính bài quân cơ. Mẹo lừa địch, phải nhờ chú Khỉ… Bỗng có người nảy ý tâu Vua : “Người ta bảo ngốc như Lừa Nhát như Thỏ Đế, xin chưa vội dùng.” “Không ! – Vua phán – Trẫm dùng cả chứ ! Loại họ ra, đội ngũ không yên Anh Lừa lo chuyện gạo tiền, Giấy tờ Thỏ chạy giao liên tài tình.” Đã rằng khiển tướng, điều binh Nhìn người giao việc cho tinh mới tài. Phỏng theo LA PHÔNG-TEN (Nguyễn Minh dịch) – Xuất quân : đưa quân đi đánh giặc. – Thần dân : người dân ở nước có vua. – Quân bị : các vật dùng của quân đội. – Công đồn : đánh đồn. – Quân cơ : việc quan trọng, bí mật của quân đội. – Giao liên : liên lạc. – Khiển tướng, điều binh : chỉ huy quân đội. #SưTửXuấtQuân #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *