Bóp nát quả cam  – Lớp 2 – Tuần 33 – Trang 124 – Tiếng Việt 2 tập 2

Bóp nát quả cam 1. Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Thấy sứ giặc ngang ngược đủ điều, Trần Quốc Toản vô cùng căm giận. 2. Sáng nay, biết Vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng, Quốc Toản quyết đợi gặp Vua để nói hai tiếng “xin đánh”. Đợi từ sáng đến trưa, vẫn không được gặp, cậu bèn liều chết xô mấy người lính gác ngã chúi, xăm xăm xuống bến. Quân lính ập đến vây kín. Quốc Toản mặt đỏ bừng bừng, tuốt gươm, quát lớn : – Ta xuống xin bệ kiến Vua, không kẻ nào được giữ ta lại. 3. Vừa lúc ấy, cuộc họp dưới thuyền rồng tạm nghỉ, Vua cùng các vương hầu ra ngoài mui thuyền. Quốc Toản bèn chạy đến, quỳ xuống tàu : – Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin Bệ hạ cho đánh ! Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội. Vua truyền cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo : – Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng xét thấy em còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. Nói rồi, Vua ban cho Quốc Toản một quả cam. 4. Quốc Toản tạ ơn Vua, chân bước lên bờ mà lòng ấm ức : “Vua ban cho cam quý nhưng xem ta như trẻ con, vẫn không cho dự bàn việc nước.” Nghĩ đến quân giặc đang lăm le đè đầu cưỡi cổ dân mình, cậu nghiến răng, hai bàn tay bóp chặt. Thấy Quốc Toản trở ra, mọi người ùa tới. Cậu xoè bàn tay phải cho họ xem cam quý Vua ban. Nhưng quả cam đã nát từ bao giờ. Theo NGUYỄN HUY TƯỞNG – Giặc Nguyên : giặc từ phương Bắc (Mông Cổ – Trung Quốc), ba lần xâm lược nước ta đều bị thất bại. – Ngang ngược : bất chấp lẽ phải, tỏ ra không sợ gì. – Trần Quốc Toản (1267 – 1285) : một thiếu niên anh hùng, em vua Trần Nhân Tông, tham gia kháng chiến chống giặc Nguyên. – Thuyền rồng : thuyền của vua, có chạm hình con rồng. – Bệ kiến : gặp vua. – Vương hầu : những người có tước vị cao do vua ban. #BópNátQuảCam #Lớp2 #7T7
News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *