Những thủ thuật Toán học giúp bạn tính toán nhanh khi rơi đúng những trường hợp này

Tính bình phương của 1 số có kết thúc bằng số 5, ví dụ a5, hãy tính kết quả của phép tính a x (a+1) và thêm số 25 vào sau kết quả đó. Căn bậc 2 của 35 sẽ bằng 3 x (3+1) = 12; thêm 25 vào sau 12 ta được 1225. Như vậy 1225 là căn bậc 2 của 35!

Thủ thuật quá đơn giản để học bảng cửu chương

Muốn tính phép tính 1 số bất kỳ nhân với 5, hãy lấy số đó chia cho 2. Nếu kết quả là 1 số nguyên, không dư hãy thêm số 0 vào cuối kết quả. Nếu kết quả là 1 số có dư (thập phân) hãy bỏ dấu thập phân và thêm 5 vào cuối kết quả.
5980 x 5: 5980/2 = 2990. Thêm 0 vào cuối kết quả ta được 5980 x 5 = 29900

Muốn nhân 1 số với 11, hãy thêm tổng của 2 chữ số đó vào giữa chúng. Ví dụ 32 x 11 sẽ bằng 352 (3 + 2 = 5)

Muốn nhân 1 số với 4 hãy tính tổng của kết quả của 2 lần nhân 2 số đó!

Muốn tính % của 1 số bất kỳ, hãy tính tổng 10% của số đó và 10% của số đó chia cho 2. Ví dụ 15% của 25 sẽ bằng (10% của 25) + (10% của 25)/2 = 2.5 + 1.25 = 3.75

Muốn chia 1 số lẻ cho 5, hãy nhân 2 số đó và thêm dấu phẩy vào phía trước số đầu tiên từ phải sang.


Muốn tính hiệu số của phép trừ 1000 – abc, hãy lấy 9 trừ đi các số đầu, 10 trừ đi số cuối cùng và ghép chúng lại để ra kết quả.


Hoàng Huy (Theo Brightside)
Tham khảo thêm:

News Reporter
- Interest in Vietnamese training - Learn diverse cultures - Hang-out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *